Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van Tricount zijn momenteel enkel beschikbaar in het Frans, Engels en Nederlands. Door Tricount te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden.

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de Tricount-website en -applicatie.

De website en de applicatie zijn eigendom van en worden beheerd door Tricount N.V. Tricount heeft haar de maatschappelijke zetel te Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Elsene (België) en is ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0508.560.013, en heeft het als BTW-nummer BE 0508.560.013.(hierna "Tricount", "wij", "ons" of "onze" genoemd).

Aanvaarding van onze algemene voorwaarden

De toegang tot de diensten die door Tricount worden aangeboden, zal uitsluitend plaatsvinden onder voorbehoud van aanvaarding van de hieronder beschreven voorwaarden die Tricount op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen. Het gebruik van onze diensten houdt de verwerking van uw informatie in zoals beschreven in onze privacyverklaring. Wij nodigen u uit om hier kennis van te nemen. De gebruiker wordt uitgenodigd regelmatig de laatste versie van deze voorwaarden te raadplegen die permanent terug te vinden zijn op het volgende adres: https://www.tricount.com/nl/gebruiksvoorwaarden.

Deze versie van de algemene voorwaarden dateert van 27 juli 2023

Definities

In deze tekst hebben "gedeelde rekening", "rekening(en)" en "tricount" dezelfde betekenis.

Intellectuele rechten

Het concept van gedeelde rekeningen op het internet of in een mobiele app zonder strikte identificatie (d.w.z. zonder wachtwoord en login), dat hier onder de naam "tricount" wordt gematerialiseerd, is auteursrechtelijk beschermd. De naam Tricount en al haar logo's zijn gedeponeerde handelsmerken. Het is niet toegestaan deze merken te gebruiken voor welk persoonlijk doel dan ook. De gebruiker van Tricount verbindt zich ertoe om onder geen enkel voorwendsel alle of een deel van de diensten van Tricount te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, te verhandelen of over te dragen. Hij verbindt zich er ook toe onze diensten niet te verbergen of te wijzigen (bijvoorbeeld het merk Tricount of advertenties).

Beknopte beschrijving van het product

Tricount is een instrument waarmee onder vrienden uitgaven te spreiden, bijvoorbeeld tijdens of na een groepsactiviteit (met Tricount kunnen zij onder vrienden hun rekening maken). Tricount maakt het mogelijk om uitgaven te specificeren om te berekenen wat elke persoon verschuldigd is op basis van die uitgaven.

Tricount is online beschikbaar op de website www.tricount.com, maar ook via mobiele apps. Rekeningen kunnen worden gedeeld met vrienden via een deellink. De mobiele apps van Tricount maken het ook mogelijk om de uitgaven te spreiden zonder verbonden te zijn met het internet). Tricount vergemakkelijkt ook betalingen en terugbetalingen aan het einde van de rekeningen door partneroplossingen te integreren, echter zonder daarbij betrokken te zijn bij de transacties.

Gebruikstips voor een optimale werking van de tool

Vereffen rekeningen steeds zo kort mogelijk na de activiteit, waar de rekeningen betrekking op hebben; zo kunnen alle betrokkenen bij de rekeningen zich nog al hun uitgaven goed herinneren.

De hypertekstlink om naar tricount te gaan mag enkel worden doorgegeven aan personen die persoonlijk bij de rekeningen betrokken zijn en als voldoende verantwoordelijk worden beschouwd. Beschouw deze link als de enige "sleutel" waarmee u toegang krijgt tot de gedeelde rekening.

Hoewel er geen beperking is, is het raadzaam om een tricount voor een redelijke periode (die overeenstemt met een groepsactiviteit) en een redelijk transactievolume (+/- 100 transacties) te gebruiken.

Gepast gebruikskader

Tricount is enkel geschikt voor een familiaal of vriendschappelijk gebruik, dat wil zeggen voor een gebruik tussen leden van dezelfde familie of vrienden. Gedurende de volledige gebruiksduur van een tricount moet er binnen de groep vertrouwen heersen. U zult dus enkel gebruik maken van Tricount omdat u op vakantie bent vertrokken of heeft deelgenomen aan een groepsactiviteit onder vrienden of familie (recreatie), omdat u de kosten die u in dit kader hebt gemaakt, over verschillende deelnemers wilt spreiden.

Toegangsvoorwaarden

U mag Tricount niet gebruiken als de toepasselijke wetgeving u verbiedt diensten te ontvangen zoals wij deze aanbieden, als we uw rekening hebben geblokkeerd wegens schending van deze voorwaarden, of als u niet oud genoeg bent om de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

De Service is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar, en we vragen deze mensen geen persoonlijke informatie te verstrekken via de Service. Als uw kind persoonlijke informatie heeft verstrekt en u wenst te vragen dat deze persoonlijke informatie wordt verwijderd, neem dan contact met ons op via het adres privacy@tricount.com of via brief gericht aan Arnaud Fraiteurlaan 15-23, B-1050 Brussel, België.

Als gebruiker van Tricount moet u te allen tijde: correcte gegevens verstrekken aan Tricount en aan de groep die deelneemt aan de rekeningen; controleer altijd de informatie die op u betrekking heeft.

Als gebruiker van Tricount verbindt u zich ertoe uitdrukkelijk NOOIT: inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, die de privacy van anderen bedreigt, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk is, mee te delen; inhoud die inbreuk maakt op een octrooi of handelsmerk mee te delen; andere gebruikers op welke manier ook schade te berokkenen; een andere of meerdere andere gebruikers op welke manier dan ook te intimideren; andere gebruikers te proberen misleiden of aan te zetten tot het maken van fouten; Tricount te gebruiken in e-mailkettingen (van het type "hoax"); onze diensten opzettelijk te hinderen of te verstoren; Tricount te gebruiken op een manier die in strijd is met de Belgische wet; elke van kracht zijnde wet of nationale of internationale regelgeving en alle andere regels met kracht van wet al dan niet opzettelijk te schenden; alle of een deel van het gebruik van onze diensten, elk toegangsrecht tot onze diensten te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren.

Tricount is in geen geval verantwoordelijk voor de juistheid of nauwkeurigheid van de door u of uw vrienden op Tricount ingevoerde gegevens (uitgaven maar ook de namen van de deelnemers aan de rekeningen). Tricount zal niet de rol van bemiddelaar binnen uw groep opnemen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste karakter van bepaalde gegevens. Tricount moet worden gezien als een consensusinstrument voor het maken van berekeningen met betrekking tot rekeningen tussen vrienden EN NIET als een instrument voor het opslaan van de uitgavengeschiedenis. Tricount kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit: een oneigenlijk gebruik van haar diensten, een onwettig of frauduleus geacht gebruik van haar diensten wegens onjuistheid van de gegevens op een gedeelde rekening (een tricount), foutieve resultaten die door haar diensten worden geleverd, voor een tijdelijke of blijvende onbeschikbaarheid van haar diensten, een tekortkoming van welke aard dan ook van haar diensten, elke oorzaak die verband houdt met haar diensten.

Waarschuwing

Een tricount mag in de ogen van de gebruikers NOOIT een contractuele waarde van welke aard dan ook hebben. Voor de goede werking van de tool is het belangrijk dat degenen die toegang hebben tot eenzelfde tricount (vrienden, familie, collega's) moreel of contractueel met elkaar verbonden zijn.

Via een http-link is toegang tot tricount mogelijk. Deze link is uniek en kan niet gewijzigd worden. Deze link geeft toegang tot de tricount zowel om te lezen als om te schrijven. HET IS BELANGRIJK OM DEZE LINK NOOIT MEE TE DELEN AAN PERSONEN DIE NIET RECHTSTREEKS BETROKKEN ZIJN BIJ DE REKENINGEN OF DIE U ALS WEINIG VERANTWOORDELIJK BESCHOUWT!

Deze link moet worden behandeld als de toegangslink tot uw tricount en er moet met de nodige voorzichtigheid mee omgegaan worden. In het bijzonder wordt het sterk afraden om deze op welke manier ook te publiceren, vooral op sociale netwerken of in forums.

De waarschijnlijkheid om deze link "per toeval" te vinden is vrijwel nihil. Toch is het voor een vreemde niet onmogelijk om zich deze toe te eigenen: hij kan onderschept worden door een hacker, opgehaald worden in het geheugen van een computer of gewoonweg gekopieerd worden in de geschiedenis van uw internetbrowser. Het wordt afgeraden om vertrouwelijke informatie over een tricount op te slaan. Indien de gebruiker dit doet, zal hij dit op eigen risico doen. Als u vermoedt dat iemand buiten de groep toegang heeft tot de rekeningen, verlaat dan meteen de rekeningen en maak nieuwe aan! U begrijpt dat Tricount niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het gebruik dat u of een van de leden van uw groep maakt van de link naar een gedeelde rekening.

Specifieke waarschuwing met betrekking tot het gebruik van IBAN

Sinds versie 4.3 laat Tricount zijn ingelogde verbruikers toe hun IBAN op te geven in de app. De IBAN wordt door de gebruiker verstrekt. Als gebruiker verbindt u zich ertoe nooit aan Tricount een IBAN te verstrekken die niet van u is; u verbindt er zich ook toe om nooit te proberen de andere deelnemers aan een tricount te misleiden, bijvoorbeeld door u te identificeren onder een naam die niet van u is of door hen wordt erkend als niet van u; wanneer u een IBAN verstrekt, gaat u ermee akkoord dat uw e-mailadres (gebruikt om u in te loggen) samen met deze IBAN wordt gedeeld om redenen van transparantie.

Tricount valideert op geen enkel moment een IBAN die effectief de eigendom is van de gebruiker die deze heeft opgegeven: Tricount aanvaardt hiervoor GEEN ENKELE aansprakelijkheid, vooral in geval van vergetelheid, afleiding, slechte bedoelingen of duidelijk frauduleuze bedoelingen van welke persoon dan ook.

Als betaler moet u, alvorens een betaling naar een IBAN te verrichten dat opgegeven is in Tricount, verplicht controleren of het e-mailadres van diegene die het heeft opgegeven (dat net eronder staat vermeld) wel degelijk datgene is van de persoon die u wil/moet betalen. U moet ook controleren of het wel degelijk om zijn bank en uiteindelijk om zijn IBAN gaat. De vermelding van het e-mailadres en de bank moet alleen worden gezien als steun bij de besluitvorming, maar, opgelet, de beslissing om een specifieke IBAN te gebruiken kan niet alleen op basis hiervan worden genomen. WANNEER U EEN IBAN GEBRUIKT DIE WORDT INGEVULD IN Tricount, BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR HET VOORAF CONTROLEREN (DAT WIL ZEGGEN VIA UW EIGEN MIDDELEN) DAT HET GAAT OM DE IBAN VAN DE PERSOON DIE U WIL/MOET BETALEN. In dit kader raden wij u aan om altijd om bevestiging van deze IBAN te vragen, bijvoorbeeld door een bericht te sturen buiten de Tricount-app.

Tricount voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen, maar zoals bij elke app zijn eventuele technische defecten of hacking niet uitgesloten. Als ontvanger (persoon aan wie men geld verschuldigd is), wanneer u uw IBAN opgeeft in de app, doet u dit met kennis van zaken. In het bijzonder ziet u erop toe uw IBAN buiten Tricount mee te delen of te bevestigen aan de groep wanneer u van oordeel bent of wanneer uw vrienden van oordeel zijn dat dit nodig of voorzichtiger is.

In geval van diefstal van uw smartphone is het belangrijk om onmiddellijk contact op te nemen met onze support (op het adres support@tricount.com) en om de personen met wie u [REKENINGEN] deelt te verwittigen dat er waarschijnlijk geknoeid is met uw rekening: de "dief" kan immers uw IBAN hebben gewijzigd.

Tricount VOERT OP GEEN ENKEL MOMENT CONTROLES UIT IN DE PLAATS VAN ZIJN GEBRUIKERS. Tricount AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID ALS ER SPRAKE ZOU ZIJN VAN BETALING OP EEN VERKEERD REKENINGNUMMER.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, ziet u uitdrukkelijk af van elk verhaal tegen Tricount met betrekking tot de functionaliteit om een IBAN te delen.

Opschorting en onderbreking van de toegang tot de diensten

Tricount heeft het recht om zijn diensten (of een deel daarvan) tijdelijk of blijvend stop te zetten, te schrappen of te wijzigen of nieuwe diensten zonder voorafgaande kennisgeving in te voeren. Tricount behoudt zich het recht voor (maar is daartoe niet verplicht) om een tricount te verwijderen of een gebruiker of gebruikers te bannen zonder enige rechtvaardiging en zonder voorafgaande kennisgeving.

Een tricount verlaten

Wanneer u een tricount verwijdert van uw mobiele app en/of uw gebruikersprofiel (bijvoorbeeld omdat u een bestaande activiteit verlaat), wordt deze hierdoor niet van de servers van Tricount verwijderd. Andere gebruikers zouden hier immers altijd toegang toe kunnen willen hebben. Bovendien kunt u, door de toegangslink van de tricount te bewaren, ervoor kiezen om er later toegang toe te krijgen.

Definitieve schrapping van een tricount

Om de in het vorige punt genoemde redenen is het voor een gebruiker momenteel niet mogelijk om een tricount volledig uit de servers van Tricount te verwijderen.

U kunt de aanwezige informatie echter pseudonimiseren door bijvoorbeeld deelnemers aan deze tricount een nieuwe naam te geven en/of de uitgaven met een willekeurige karakterketen te hernoemen.

Als een tricount niet aanwezig is in geen enkel gebruikersprofiel en gedurende minstens 24 maanden niet is geopend, wordt de tricount ontoegankelijk gemaakt. Het zal dan volledig worden verwijderd binnen de volgende 12 maanden. Tijdens die 12 maanden kan de tricount, indien deze nog steeds aanwezig is in onze database, hersteld worden door een e-mail te sturen naar onze support dienst.

Eerbied voor uw privacy

Om u de diensten te kunnen leveren, verzamelen Tricount and bunq B.V. ("bunq") sommige van uw persoonsgegevens. Een beschrijven van het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens kan u vinden in onze privacyverklaring. Gelieve dit beleid te door te nemen alvorens Tricount te gebruiken. U moet 16 jaar of ouder zijn om deze dienst te mogen gebruiken.

Reclame

Tricount wordt geheel of gedeeltelijk door middel van reclame gefinancierd (bv. reclame van het type Google Admob). Er kan dus reclame voorkomen in de diensten van Tricount. Het beheren van reclame gebeurt automatisch en kan doelgericht zijn op basis van de informatie waarover we beschikken (taal, IP-adres, reclame-identifier). Informatie voor gerichte reclame wordt niet handmatig verwerkt.

Inschrijven op extra functionaliteiten

Tricount biedt extra functionaliteiten in de vorm van maandelijkse of jaarlijkse inschrijvingen. Deze inschrijvingen worden beheerd door platforms zoals Google Play, Apple AppStore of Huawei AppGallery.

bunq en Tricount bieden ook aanvullende diensten aan. Om van deze diensten te kunnen profiteren, moet je de bunq en Tricount apps gebruiken. De apps kunnen worden gedownload van platforms zoals Google Play, Apple AppStore of Huawei AppGallery.

Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het binnen 24 uur voor de hernieuwingsdatum hebt geïnactiveerd. De verlenging van het abonnement kost hetzelfde bedrag als het oorspronkelijk abonnement. Na een aankoop kunt u de automatische verlenging uitschakelen in uw iTunes- of Google Play-account. Houd er rekening mee dat een lopend abonnement niet kan worden geannuleerd.

Multivaluta

Om het leven van zijn gebruikers te vergemakkelijken, vooral in het buitenland, biedt Tricount sinds de versie 3.7 een multivalutafunctie aan. In het kader van deze dienst wordt een "marktwisselkoers" aangeboden, die dagelijks bijgewerkt wordt in de app. Deze wisselkoers wordt louter ter informatie verstrekt; de gebruiker heeft de mogelijkheid om deze te veranderen indien hij dit wenst. Tricount KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EEN ONJUISTE WISSELKOERS of voor een ongepaste wijziging van deze wisselkoers door een gebruiker.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtspraak

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

Payment Services Directive 2 (PSD2)

Door gebruik te maken van de kaartbetalingsdiensten in de Tricount app instrueert u bunq B.V., als uw Account Servicing Payment Service Provider, om relevante gegevens te delen met Tricount.