Privacyverklaring

TRICOUNT N.V.

Privacyverklaring van de Website en de App

Laatste bijwerking 18/12/2023

 1. Over deze Verklaring

  1.1 Deze Privacyverklaring (de "Verklaring") beschrijft hoe wij (zoals hieronder gedefinieerd) alle informatie verzamelen, delen en gebruiken die, wanneer deze alleen of in combinatie met andere informatie wordt gebruikt, betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens") wanneer u ("u"en "uw") onze website Tricount ("Website") of een van onze mobiele apps ("App / Apps") gebruikt.

  1.2 In deze Verklaring staan ook de rechten waarvan u geniet en die betrekking hebben op de Persoonsgegevens die we over u verwerken, alsook de manier waarop u deze kunt uitoefenen.

  1.3 Tricount N.V. ("Tricount") neemt zijn privacyverplichtingen met ernstig. Daarom hebben we deze Verklaring ontwikkeld met een beschrijving van de standaarden die Tricount hanteert om uw Persoonsgegevens te beschermen.

  1.3.1 Tricount heeft de applicatie ontwikkeld. Tricount heeft haar maatschappelijke zetel te Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Elsene (België) en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder nummer 0508.560.013, en heeft als BTW-nummer BE 0508.560.013.

  1.3.2 bunq B.V. ("bunq"), verkoopt bancaire diensten en beheert de infrastructuur die nodig is voor de werking van de Tricount applicatie. bunq heeft haar maatschappelijke zetel te Naritaweg 131-133, 1043 Bs Amsterdam (Nederland) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 54992060, en heeft als BTW-nummer NL851519945B01 .

  1.4 Ten behoeve van deze Verklaring, hebben deze twee entiteiten van dezelfde groep (gezamenlijk, "wij", "ons", "onze"), complementaire activiteiten en verwerken zij uw Persoonsgegevens in het kader van de Aanbiedingen die beschikbaar zijn via de Applicatie. Zij treden op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van de Persoonsgegevens die ingezameld worden via de Website of de Tricount Apps.

  1.5 Deze Verklaring beschrijft de hoge normen die wij hanteren om uw Persoonlijke Gegevens met de grootst mogelijke zorg te beschermen. Het respecteren van uw privacy is een van onze kernwaarden. Om dit te bereiken hebben we een team dat zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens, waaronder een functionaris voor gegevensbescherming (die is geregistreerd bij de "Autoriteit Persoonsgegevens"), een beveiligingsteam en een juridisch team.

  1.6 In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, zijn wij verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, en meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gelieve de tijd te nemen om deze Verklaring aandachtig te lezen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, gelieve dan contact op te nemen met het Privacy Team van Tricount via e-mail naar het volgende adres privacy@tricount.com of via brief naar Arnaud Fraiteurlaan 15-23 B-1050 Brussel, België.

 2. Welke Persoonsgegevens worden verzameld door Tricount en waarom?

  2.1 De soorten Persoonsgegevens die we verzamelen en de redenen waarom we deze verwerken, omvatten:

  Gezamenlijke verwerking door Tricount en bunq

  Waarom verzamelen we ze? Soorten Persoonsgegevens Wettelijke basis
  Het beheren van personen met een gebruikersaccount (persoonsgegevens opslaan, gegevens via API’s beschikbaar maken voor mobiele toepassingen, API’s van externe partners oproepen die nodig zijn voor bepaalde functionaliteiten (bijv. verbinding maken met sociale netwerken, betalingen initiëren, enz.)). Financiële kenmerken, identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens Contractuele noodzaak
  Up-to-date houden en valideren van de persoonsgegevens van de gebruiker Financiële kenmerken, identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens Contractuele noodzaak
  Verwerken van verzoeken van gebruikers via een e-mailadres (klantondersteuning per e-mail) Identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens Toestemming van de betrokken persoon
  Weergave van reclame en aanverwante diensten (monitoring, fraudedetectie enz.) identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde
  Weergave van gepersonaliseerde reclame en aanverwante diensten (verzamelen van toestemming, monitoring, fraudedetectie enz.) identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens, locatiegegevens, tracking- en gebruiksgegevens van internetverbindingen Toestemming van de betrokken persoon
  Integratie met financiële dienstenpartners Financiële kenmerken, identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens Contractuele noodzaak
  Aanmaak van een tricount, toevoegen van uitgaven en opmerkingen die toegankelijk zijn voor bepaalde gebruikers, berekening voor het spreiden van rekeningen over groepsleden, het exporteren van rekeningen, het analyseren van het budget en van de uitgaven van de groep Financiële kenmerken, identificatiegegevens, gegevens over levenswijzen, vrijetijdsactiviteiten en interesses Contractuele noodzaak
  Het versturen van aanmaak- en uitnodigingsmails naar tricounten Identificatiegegevens Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde
  Verzenden van "Push"-berichten Identificatiegegevens Toestemming van de betrokken persoon
  Analyse gebruiksstatistieken, groeistatistieken enz. Elektronische identificatiegegevens, locatiegegevens, gegevens over het opvolgen en het gebruik van de internetverbinding Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of toestemming van de betrokkene wanneer deze analyse gebaseerd is op het plaatsen van analytische cookies.
  Voeg kaartbetalingen (en andere betalingen) van bunq toe als uitgaven in een tricount Financiële kenmerken, identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens Toestemming van de betrokken persoon

  Verwerking door Tricount

  Waarom verzamelen we ze? Soorten Persoonsgegevens Wettelijke basis
  Registratie van acties die door gebruikers worden uitgevoerd om te begrijpen hoe de applicatie wordt gebruikt en om eventuele problemen op te lossen. Elektronische identificatiegegevens, locatiegegevens, traceer – en gebruiksgegevens van internetverbindingen Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij
  Verzamelen van toestemming voor het tonen van gepersonaliseerde reclame (inclusief het bewaren van documentatie met betrekking tot deze toestemming) Identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens Wettelijke verplichting

  Verwerking door bunq

  Waarom verzamelen we ze? Soorten Persoonsgegevens Wettelijke basis
  Zorgen voor de interoperabiliteit van de diensten van Tricount en bunq door gebruikersgegevens te koppelen tussen de twee digitale platforms. Financiële kenmerken, identificatiegegevens, gegevens over levensstijl, vrijetijdsactiviteiten en interesses Voor degenen die beide platforms rechtstreeks gebruiken: contractuele noodzaak

  Alleen voor degenen die Tricount gebruiken: gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij
  Gebruikers en de diensten waarop ze geabonneerd zijn identificeren om verkoop- en marketingopportuniteiten te identificeren Identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

  2.2 We kunnen ook automatisch bepaalde informatie vanaf uw toestel verzamelen. Meer in het bijzonder kan de informatie die we automatisch inzamelen deze omvatten die betrekking heeft op uw IP-adres, type randapparatuur, unieke identificatienummers, browsertype, geografische locatie op grote schaal (bijvoorbeeld op land- of stadsniveau), reclame-identifier en andere informatie van technische aard. We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop uw toestel in interactie treedt met onze App (weergegeven schermen of klikken in de App of op de Website). Het verzamelen van deze informatie laat toe op te volgen hoe de App wordt gebruikt en om eventuele bugs te identificeren/te corrigeren. Dit verzamelen, gekoppeld aan andere bronnen, maakt het ook mogelijk om te begrijpen wie zijn gebruikers zijn (waar zij zijn, hun leeftijd, geslacht, taal enz.) en zo te bepalen hoe de App en de reclame-inhoud die hen kunnen interesseren kunnen evolueren.

  We gebruiken deze informatie voor interne analyses en om de kwaliteit en relevantie van onze App voor onze bezoekers te verbeteren.

  Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare opvolgtechnologieën, zoals nader toegelicht in ons Cookiebeleid dat hier beschikbaar is.

  2.3 Van tijd tot tijd kunnen we Persoonsgegevens over u ontvangen van derde partijen (inclusief geïntegreerde diensten om terugbetalingen uit te voeren), maar alleen wanneer we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of wettelijk gemachtigd zijn of ertoe gehouden zijn om uw Persoonsgegevens vrij te geven.

  De soorten van Persoonsgegevens die we van derden verzamelen, omvatten bevestigingen van uitgevoerde betalingen en we gebruiken deze Persoonsgegevens die we van deze derden ontvangen om de juistheid van de informatie die we over u hebben te waarborgen.

  2.4 In het algemeen zullen we de Persoonsgegevens die we bij u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven of voor de doeleinden die we u uitleggen bij het verzamelen van Persoonsgegevens. We kunnen uw Persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de door ons aan u meegedeelde doeleinden (zoals verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) en op voorwaarde dat dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 3. Met wie deelt Tricount uw Persoonsgegevens?

  3.1 We kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën bestemmelingen:

  1. aan onze groepsvennootschappen voor doeleinden die overeenstemmen met deze Verklaring. We nemen voorzorgsmaatregelen om enkel toegang te verlenen tot Persoonsgegevens aan die medewerkers die een gerechtvaardigde zakelijke reden hebben om toegang te krijgen en die een contractueel verbod hebben om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde.
  2. aan onze externe leveranciers, dienstverleners en partners die ons een dienst voor gegevensverwerking verlenen, of die Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven of die u worden meegedeeld bij het verzamelen van uw Persoonsgegevens. Dit kan communicatie omvatten met externe leveranciers en andere dienstverleners waarop wij een beroep doen binnen het kader van de diensten die zij aan ons verlenen, onder meer om ons te ondersteunen op gebieden zoals het beheer van IT-platformen of ondersteunende diensten, infrastructuur- of applicatiediensten, marketing, gegevensanalyse;
  3. aan een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsagentschap, rechtbank, of andere derde partij, wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, (ii) om onze rechten te doen gelden of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.
  4. aan onze auditors, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke agenten in het kader van de adviesdiensten die zij aan ons verstrekken voor legitieme zakelijke doeleinden en onder voorbehoud van een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken;
  5. aan een potentiële koper/investeerder ontlener (en aan zijn agenten en adviseurs) binnen het kader van een project voor middelenwerving, voor de aankoop, fusie of overname van een deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw Persoonsgegevens enkel mag gebruiken voor de doeleinden die beschreven staan in deze Verklaring;
  6. aan elke andere persoon zodra u uw toestemming hebt gegeven voorafgaand aan de openbaarmaking.
 4. Hoe beschermen wij uw privacy?

  4.1 Overeenkomstig deze Verklaring verwerken we uw Persoonsgegevens als volgt:

  1. Behoorlijkheid: Wij zullen de Persoonsgegevens behoorlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we Persoonsgegevens verwerken en dat we deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  2. Doelbinding: We zullen de Persoonsgegevens verwerken voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden en zullen deze niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

  3. Proportionaliteit: We zullen de Persoonsgegevens verwerken op een wijze die in verhouding staat tot de doeleinden die de verwerking naar verwachting zal bereiken.

  4. Juistheid van de gegevens: We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we bewaren juist, volledig en, indien nodig, bijgewerkt zijn. Het is echter ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk zijn door Tricount onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging of fout.

  5. Gegevensbeveiliging: We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken, te beschermen. De maatregelen die wij gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat aangepast is aan het verwerkingsrisico van uw Persoonsgegevens. We hebben, direct of indirect, via onze dienstverleners onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen: beveiliging van de toegang tot het systeem, maatregelen ter voorkoming, opsporing en actie tegen fysieke gevaren (bv. brand), bewakingssystemen, netwerkbeveiliging, logische toegangsbescherming, lijst van gemachtigd personeel en authenticatiesysteem.

  6. Onderaannemers: We kunnen derden in dienst nemen om Persoonsgegevens voor rekening en in naam van Tricount te verwerken. We vereisen van deze onderaannemers dat ze de Persoonsgegevens verwerken en strikt volgens onze instructies handelen en passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens beschermd blijven.

  7. Internationale gegevensoverdrachten: Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in andere landen dan het land waar u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw eigen land (en in sommige gevallen mogelijk niet zo goed beschermd zijn).

   We hebben echter passende maatregelen genomen om te eisen dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Verklaring. Deze omvatten de uitvoering van een overeenkomst voor gegevensoverdracht op basis van de Contractuele Standaardbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van Persoonsgegevens aan derden die door ons zijn gevraagd om onze diensten te leveren, die eisen dat alle partijen die betrokken zijn bij de dienst die door Tricount wordt geleverd, de Persoonsgegevens uit de EER die zij verwerken, beschermen in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming.

   Onze toestemming voor de overdracht van gegevens kan op verzoek worden verstrekt. We hebben passende back-ups gemaakt die vergelijkbaar zijn met onze externe dienstverleners en onze partners en op verzoek kunnen andere details worden verstrekt.

  8. Bewaring van gegevens: We bewaren de Persoonsgegevens die we over u verzamelen zolang we er een gerechtvaardigde zakelijke behoefte aan hebben (bijvoorbeeld om u een dienst te kunnen aanbieden die u heeft aangevraagd of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

   Wanneer we geen gerechtvaardigde zakelijke behoefte meer hebben om uw Persoonsgegevens te verwerken, verwijderen of anonimiseren we deze gegevens, of als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld wanneer uw Persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up-archieven), slaan we deze veilig op en isoleren we ze van enige andere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

 5. Uw rechten inzake gegevensbescherming

  5.1 U beschikt over de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

  1. Indien u uw Persoonsgegevens wenst te raadplegen, verbeteren of bijwerken kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen via: privacy@tricount.com.

  2. Met betrekking tot het verwijderen van uw Persoonsgegevens kunt u dit ook op elk moment doen door contact met ons op te nemen via: privacy@tricount.com. Merk op dat de gegevens van de tricounten zelf (uitgaven enz.) in deze context niet zullen worden verwijderd. Aangezien een tricount een gedeeld rekeningblad is tussen meerdere gebruikers, moeten we deze gegevens bewaren voor zover ze nog ten goede komen aan andere gebruikers. Wanneer u een verzoek indient om uw Persoonsgegevens te verwijderen, worden uw inloggegevens in de tricounten waaraan u deelneemt gepseudonimiseerd.

  3. Bovendien kunt u zich in bepaalde omstandigheden verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Opnieuw kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: privacy@tricount.com.

  4. Als we uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van elke verwerking die wij hebben uitgevoerd vóór de intrekking en heeft geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van andere rechtsgronden dan toestemming.

  5. Als u een klacht of bezorgdheid heeft over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we ernaar streven om deze zorgen te beantwoorden. Als u van mening bent dat wij uw klacht of bezorgdheid onvoldoende in overweging hebben genomen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte zijn beschikbaar hier.)

  5.2 We antwoorden op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  5.3 Wij zullen alleen reageren op verzoeken die direct betrekking hebben op gegevensverwerkingen die gezamenlijk door Tricount en bunq of alleen door Tricount worden uitgevoerd. Indien een verzoek met betrekking tot gegevensverwerkingen die uitsluitend door bunq uitgevoerd worden gericht is aan Tricount, zullen wij uw verzoek overdragen aan bunq.

 6. Links naar andere sites

  6.1 De Website en deApps kunnen hyperlinks of knoppen bevatten die doorsturen naar Websites en/of apps die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze Websites / Apps hebben hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid en we nodigen u uit om deze te onderzoeken. Ze zijn van toepassing op het gebruik van de Persoonsgegevens die u indient door deze Websites te bezoeken.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheidspraktijken van deze derdensites en het gebruik dat u van deze Websites maakt is geheel op eigen risico.

 7. Bijwerking van deze Verklaring

  7.1 We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van de evolutie van juridische, technische of commerciële ontwikkelingen. Wanneer we onze Verklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u hiervan op de hoogte te stellen, gelet op het belang van de veranderingen die wij aanbrengen. Voor belangrijke wijzigingen in deze Verklaring zullen wij uw toestemming vragen indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  7.2 U kunt de datum van de laatste update van deze Verklaring bekijken aan de hand van de datum van de "laatste bijwerking" die bovenaan deze Verklaring wordt vermeld.